DD fizikā un ķīmijā

11. a klases skolēni veica fizikas diagnosticējošo laboratorijas darbu un 11.b klases skolēni - ķīmijas laboratorijas darbu. Izpildei paredzētais laiks ir 40 min. Diagnosticējošo darbu saturu veido darba uzdevums, darbā nepieciešamo ierīču saraksts un darba gaita.
Diagnosticējošo darbu veikšanai bija nepieciešami ķīmijas un fizikas mācību priekšmeta programmas paraugā minētie mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi. Fizikas diagnosticējošajā laboratorijas darbā izglītojamie strādāja individuāli, ķīmijā – pāros. Izglītojamie aizpildīja darba lapas. 
Izglītojamo eksperimentālās prasmes diagnosticējošā darba izpildes laikā vērtēs pēc VISC izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiks izteikts punktos un procentos. Darba vadītājs bija fizikas skolotāja Lilita Tettere un ķīmijas skolotāja Evija Dance. (atbilstoši diagnosticējošam darbam).