“Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”

Saskaņā ar saistošajiem  noteikumiem  Nr.10/2017 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

7. Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1.klasēs Iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada 30.aprīlim, vecākiem ērtākā veidā:

7.17.1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

7.27.2. klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

7.77.3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv .

 Noteikumi