Attālinātā mācību procesa organizācija Ķekavas vidusskolā

 1.       No 23.03.  līdz 14.04. mācību process notiek attālināti.

 

 2.       Attālinātas mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.

 3.        Informāciju par stundas tēmu, mācību materiāliem vai mācību materiālus un uzdevumus skolotājs skolēnam nosūta, izmantojot e-klasi. E-klasē arī norāda, kāda atgriezeniskā saite no skolēna tiek sagaidīta, kādā veidā tā sniedzama, kā arī iesniegšanas termiņš. (Piem., atbildes uz skolotāja jautājumiem, skolēnu jautājumi, vingrinājumu izpilde u.t.t.).

 4.       Mācību procesa nodrošināšanai, galvenokārt, tiks izmantoti šādi tiešsaistes rīki: e-klase, uzdevumi.lv,  soma.lv,  whatsapp (ar atsevišķiem izņēmumiem – mācību priekšmetos, kuros šajās platformās mācību materiāli nav pieejami). Video u.c. mācību materiāli no citiem resursiem  var tikt izmantoti, ja skolēniem nav speciāli jāreģistrējas. Saites uz šiem materiāliem tiks nosūtītas e-klases pastā.

 5.        E-klasē izveidots konsultāciju saraksts, kurā norādīts saziņas veids un laiks, kad skolotājs pieejams tiešsaistes saziņai. Skolēni var sazināties ar skolotāju arī ārpus norādītā laika, tad skolotājs sniegs atbildi dienas laikā.

Skolotāja loma un atbildība  Skolēna loma un atbildība Vecāku loma un atbildība 
Plāno attālināto mācību procesu, atbilstoši skolas metodiskajiem norādījumiem  Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātās mācīšanā pprocesā, skolēns informā par to klases audzinātāju   Nodrošināt, ka skolēns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un gatavs pedalīties attālinātās mācīšanās procesā
Ievieto e-klasē aprakstus ar stundā veicamajiem darbiem līdz iepriekšējās darba dienas plkst 16.00  Iepriekšējā vakarā skolēns iepazīstas ar nākamās dienas uzdevumiem, lai plānotu savu laiku un zinātu, kad noteikti jāatrodas tiešsaistē  Ja iespējams nodrošināt skolēnam datoru un/vai telefonu ar interneta pieslēgumu
Ir pieejams skolēniem konsultācijām e-klasē norādīto stundu laikos un konsultāciju laikā (telefoniski, whatsapp/google hangouts, e-klases pasts)  Atbilstoši e-klasē saņemtajiem norādījumiem plāno savu laiku un veic uzdotos uzdevumus  Ja vecākam nav iespējams nodrošināt nepieciešamās tehnoloģijas, tad vecāku pienākums ir ziņot par to skolai, lai skola varētu nodrošināt drukātus mācību materiālus
Sagatavot izdrukātus materiālusskolēniem, kam nav tehniskais nodrošinājums, lai piedalītos tiešsaistes mācību procesā  Darbus skolotājam iesniedz norādītajos termiņos  Nepieciešamības gadījumā no skolas paņemt mācību materiālus
Seko līdzi skolēna paveiktajam un sniedz atgriezenisko saiti  Ja darbu nav iespiejams iesniegt norādītajā laikā, informē par to priekšmeta skolotāju un vienojas par citu laiku  Informēt klases audzinātāju, ja konkrētā dienā skolēns nevar piedalīties mācību procesā
 Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu, ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā  Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par uzdevumiem un uzdotu jautājumus  Pārliecināties, ka skolēnam ir pieeja e-klasei ar savu lietotāja vārdu un paroli, ja nav - sazināties ar klases audzinātāju
   Ja skolotājs paredzējis tiešsasites mācības, savu tehnisko iespēju robežās skolēns tajās piedalās  Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā - palīdzēt plānot laiku, pārrunāt kā skolēniem veicies