"Kompetenču pieeja mācību procesā"

(Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002)

2019./2020.mācību gadā Ķekavas vidusskola turpinās darboties kā projekta “Kompetenču pieeja mācību procesā” pilotskola. Šajā mācību gadā tas nozīmē iepazīties ar izstrādātajiem pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību līdzekļiem, uzsākt to īstenošanu, sniegt atgriezenisko saiti un dalīties pieredzē aprobācijas semināros. 

 

Lai veiksmīgi sagatavotos vidējās izglītības satura izmaiņām, kas tiks uzsāktas pēc viena gada, esam pieteikušies projektā izstrādāto vidējās izglītības padziļināto mācību kursu matemātikā, angļu valodā un programmēšanā satura aprobācijai. Skolotājas L.Pētersone, I.Abakoka un M.Pigita augustā beigās piedalījās pirmajā seminārā.

Gatavojoties vidējās izglītības padziļinātā kursa programmēšanā ieviešanai, informātikas un programmēšanas skolotāja M.Pigita ir uzsākusi apmācības nodibinājuma “IT Izglītības fonds” kursos augsta līmeņa programmēšanas skolotāju sagatavošanā.

Vienlaikus notiek pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide. 23.augustā visiem sākumskolas skolotājiem bija pirmā no trim apmācību dienām kursā “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana sākumskolas pedagogu darbā”.  Apmācību notiek ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros un Ķekavas vidusskola ir viena 30 Latvijas skolām, kurā šīs apmācības notiek.

Esam viena no 100 Latvijas skolām, kas projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" piedalās mācību satura aprobācijā.
Projekta mērķis: nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Skolas izvēlētā mācību satura caurvija- DOMĀŠANA UN RADOŠUMS.
Projekta ietvaros notiekošajās apmācības piedalās skolas vadības; sākumskolas (1.-6.kl.) skolotāju, vidusskolas (10.-12.kl.) skolotāju komandas. Tikšanās reizēs komandas ne tikai mācās, bet arī plāno mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu, dalās pieredzē. Mācību procesā mūsu skolā pastiprināta uzmanība sākumskolas klasēs tiek pievērsta LASĪTPRASMES ATTĪSTĪBAI, pamastkolas (5.-9.kl.) un vidusskolas posmos – DARBAM AR INFORMĀCIJU (prasmēm atlasīt, interpretēt un analizēt informāciju no dažādiem avotiem).

  Drukāt