Esam viena no 100 Latvijas skolām, kas projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja mācību saturā" piedalās mācību satura aprobācijā.
Projekta mērķis: nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Skolas izvēlētā mācību satura caurvija- DOMĀŠANA UN RADOŠUMS.
Projekta ietvaros notiekošajās apmācības piedalās skolas vadības; sākumskolas (1.-6.kl.) skolotāju, vidusskolas (10.-12.kl.) skolotāju komandas. Tikšanās reizēs komandas ne tikai mācās, bet arī plāno mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu, dalās pieredzē. Mācību procesā mūsu skolā pastiprināta uzmanība sākumskolas klasēs tiek pievērsta LASĪTPRASMES ATTĪSTĪBAI, pamastkolas (5.-9.kl.) un vidusskolas posmos – DARBAM AR INFORMĀCIJU (prasmēm atlasīt, interpretēt un analizēt informāciju no dažādiem avotiem).

  Drukāt