1.      Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”  3.punktu izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, pamatojoties uz vecāka/likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu

Lūgums parakstītu iesnieguma oriģinālu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu  iesniegumu iesniegt skolai līdz 2020. gada 30. jūnijam. Ja līdz minētajam termiņam netiks saņemts attiecīgais iesniegums, iestāde var uzskatīt, ka vieta attiecīgajā iestāde nav nepieciešama un to piedāvāt nākamajam bērnam prioritārajā kārtībā

Parakstītu iesnieguma oriģinālu Jūs varat skolai iesniegt šādos veidos:

-          Ķekavas vidusskolas lietvedībā Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā otrdienās un ceturtdienās 9.00 -15.00, iepriekš saskaņojot pieņemšanas laiku pa tālruni 67937607 vai e-pastā kekavas.vidusskola@kekava.lv . Jāuzrāda vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība;

-          Pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā izvietotajā pastkastītē korespondences saņemšanai;

-          Pa pastu uz skolas adresi Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu   sūtīt  uz skolas e-pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv

Iesniegumam pievieno pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi.

 

Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā,  skolā jāiesniedz līdz 1.augustam.

Ja līdz norādītajam termiņam to nav iespējams izdarīt, lūgums informēt ar Ķekavas vidusskolas lietvedi pa tālruni 67937607 vai e-pastā

Izglītojamo rindas kārtība ir pašvaldības noteikta atbilstoši Saistošajiem noteikumiem  Nr.10/2017 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”. Skolēni pa klasēm tiks dalīti pēc 1.augusta rindas secībā.

 2.     Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu ir skolas forma. To var iegādāties

Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu skolēniem ir skolas forma. Skolas forma- tumši zila veste ar skolas emblēmu. Meitenēm rūtaini svārki vai sarafāns, zēniem tumšas bikses. Svētkos balta blūze meitenēm, balts krekls zēniem.

Formu var iegādāties: AMERI interneta veikalā www.skolenuformas.lv vai interneta vietnē www.skolasforma.lv attiecīgi pie skolas "Ķekavas vidusskola".

Veicot pasūtījumu līdz š.g. 20. jūnijam, skolēnu formas piegāde līdz nākamā mācību gada sākumam.

  Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas nodrošina skola – saņemsiet 2., 3.septembrī skolā. Jāiegādājas individuālas lietošanas mācību līdzekļi 

Saskaņā ar saistošajiem  noteikumiem  Nr.10/2017 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

7. Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1.klasēs Iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada 30.aprīlim, vecākiem ērtākā veidā:

7.17.1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

7.27.2. klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

7.77.3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv .

 Noteikumi

Iesniegums psihologam

apliecinājums - foto, video

 

  Drukāt