1.      Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktiem un Saistošo noteikumi Nr.10/2017 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” 25.punktu līdz 1.augustam skolās lietvedībā Gaismas ielā 9, Ķekavā jāiesniedz:

  1.  Iesniegums, kurā norāda: vecāku vārdu, uzvārdu; izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu; izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi; saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir);  iesniegums par uzņemšanu
  2.  Iesniegumam pievieno:

Izglītojamo rindas kārtība ir pašvaldības noteikta atbilstoši Saistošajiem noteikumiem  Nr.10/2017 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” un to neietekmē  dokumentu iesniegšanas datums skolā. Skolēni pa klasēm tiks dalīti pēc 1.augusta rindas secībā.

2.      Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu ir skolas forma. To var iegādāties:

Forma jāpasūta savlaicīgi. Skolas forma- tumši zila veste ar skolas emblēmu. Meitenēm rūtaini svārki vai sarafāns, zēniem tumšas bikses. Svētkos balta blūze meitenēm, balts krekls zēniem.

 

Lietoto skolas formu tirdziņš 6.jūnijā 18.00-19.30  sākumskolas klašu ēkā Nākotnes 1a.

Saskaņā ar saistošajiem  noteikumiem  Nr.10/2017 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs

7. Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1.klasēs Iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada 30.aprīlim, vecākiem ērtākā veidā:

7.17.1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

7.27.2. klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);

7.77.3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv .

 Noteikumi

Iesniegums psihologam

apliecinājums - foto, video

 

  Drukāt