Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

Kārtība, kādā Ķekavas vidusskolas izglītojamajiem tiek kompensēti braukšanas izdevumi ar sabiedrisko transportu, nokļūšanai no dzīvesvietas skolā un atpakaļ

Uzvedības noteikumi skolēnu autobusā
 
Kārtība par Ķekavas vidusskolas vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
 
Izglītojamajam izsniegto mācību grāmatu lietošanas noteikumi
 
Pagarinātās dienas grupas kārtība

Skolas nolikums

 Pašvērtējuma ziņojum (aktualizēts 2018.g.)

Iekšējās kārtības noteikumi

Vērtēšanas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas kārtība

Skolas attīstības plāns

Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Ķekavas vidusskolā

Kārtība, kādā izglītojamo ģimenes var izteikt savus ierosinājumus un iebildumus

 

  Drukāt