Atjaunināts: 24.05.20233423

 

2023.gada 24.augustā plkst. 18.00 – pirmklasnieku pirmā tikšanās ar klases audzinātāju un iepazīšanās ar skolu.

Klases audzinātājas 2023./2024.mācību gada 1.klasēm:

  •  Sanda Isačonoka-Atopkina,
  •  Daina Plūme,
  •  Džineta Tērauda,
  •  Mārīte Lielgalve,
  •  Ulvija Brīvlauka,
  •  Marita Gabrāne.

 

Lietoto skolas formu tirdziņš 7.jūnijā plkst. 18.00-19.30 Ķekavas vidusskolas sākumskolas klašu ēkas pagalmā ( Nākotnes ielā 1a, Ķekavā) 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”  2.punktu izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, pamatojoties uz vecāka/likumiskā pārstāvja iesniegumu par uzņemšanu

 

Parakstītu iesnieguma oriģinālu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu  iesniegumu iesniegt skolai līdz attiecīgā gada  1.augustam. Ja līdz minētajam termiņam netiks saņemts attiecīgais iesniegums, iestāde var uzskatīt, ka vieta attiecīgajā iestāde nav nepieciešama un to piedāvāt nākamajam bērnam prioritārajā kārtībā

Parakstītu iesnieguma oriģinālu Jūs varat skolai iesniegt šādos veidos:

 

Iesniegumam pievieno:

Ja līdz norādītajam termiņam to nav iespējams izdarīt, lūgums informēt  Ķekavas vidusskolas lietvedi pa tālruni 67937607 vai e-pastā 

 Izglītojamo uzņemšana notiek atbilstoši  Ķekavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 23/2021 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” noteiktajam.

Skolēni pa klasēm tiks dalīti pēc 1.augusta rindas secībā, ņemot vērā vecāku izteiktās vēlmes.

Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu skolēniem ir skolas forma. Skolas forma- tumši zila veste ar skolas emblēmu. Meitenēm rūtaini svārki vai sarafāns, zēniem tumšas bikses. Svētkos balta blūze meitenēm, balts krekls zēniem.

Formu var iegādāties:

Interneta veikalā www.skolenuformas.lv vai interneta vietnē www.skolasforma.lv  (pie skolas -Ķekavas vidusskola). 

Veicot pasūtījumu līdz š.g. 20. jūnijam,  skolēnu formas piegāde  līdz nākamā mācību gada sākumam.

 

 

Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas nodrošina skola – saņemsiet mācību gada sākumā skolā. Jāiegādājas individuālas lietošanas mācību līdzekļi. 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2021 "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs"

"7. Pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs iestādēs jaunajam mācību gadam notiek līdz kārtējā kalendārā gada 30. aprīlim, vienā no šādiem vecākiem ērtākā veidā:

7.1. klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā iestādē un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

7.2. klātienē iesniedzot pieteikumu pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu jāiesniedz pašvaldībā tikai gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā);

7.3. elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv vai iesniedzot iesniegumu Latvijas valsts pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļa vietnē www.latvija.lv ."

_

 

  Drukāt